ใครมีแหล่งเรียนรู้เรื่องบ้านดินบ้างครับ อยากเข้าไปศึกษา(ผิดห้องขอสักสองชัวโมง)