โปรดทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์กล่องรับสัญญาณดีทีวีด้วยตนเอง