รีวิว GMMZHD (ไม่แนะนำให้เติมเงิน) ณ.ปัจจุบันไม่ควรซื้อ